drzwi kraków 14 68-53-331, wewn: 54, 55 drzwi stalowe drzwi@omnicorp.pl

Regulamin

I. Definicje

1. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.
2. Konsument lub Nabywca – Klient, dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Produkt – drzwi zaprojektowane przez klienta w formularzu „Wycena/Sklep”
4. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami.
5. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://www.omnidrzwi.pl/
6. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
7. Towar – zgodnie z definicją Produkt.
8. Usługodawca – OMNI EUROPE Sp. z o.o. ul. Kupa 3 31-057 Kraków NIP: 676-251-27-18 REGON: 365272773 KRS 0000634495

II. Strony transakcji

1. Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
2. Właścicielem serwisu www.omnidrzwi.pl jest firma OMNI EUROPE Sp. z o.o. ul. Kupa 3 31-057 Kraków NIP: 6762512718 REGON: 365272773 KRS: 0000634495
Nr konta PLN 92 1240 1910 1111 0011 3304 8170
Nr konta EURO 07 2490 0005 0000 4600 4672 0253
IBAN: PL07 2490 0005 0000 4600 4672 0253
SWIFT: ALBPPLPWXXX
3. Regulamin dotyczy korzystania z serwisu www.omnidrzwi.pl
4. Serwis www.omnidrzwi.pl oraz wszelkie zawarte w nim treści należą do firmy OMNI EUROPE Sp. z o.o.

III. Oferta serwisu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny podane w naszym serwisie są cenami brutto.
3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

IV. Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza „Wycena/Sklep” znajdującego się na stronie www.omnidrzwi.pl lub telefonicznie.
2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.omnidrzwi.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

V. Formy płatności

1. Klient płaci w sklepie za towar całość z góry przelewem bankowym, przelewem bankowym za posrednictwem transferuj.pl, kartami płatniczymi za pośrednictwem Transferuj.pl/Elavon, kartami płatniczymy za pośrednictwem PAY PAL lub kontem PAY PAL.
2. Dane dotyczące transakcji realizowanej przelewem przez Transferuj.pl lub za pomocą karty kredytowej z wykorzystaniem numeru karty kredytowej, daty ważności karty, numeru CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej klienta) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
3. Każdy klient dostaje paragon lub fakturę VAT.
4. W związku ze zmianą przepisów podatkowych z dniem 01.01.2020 fakturę do paragonu możemy wystawić tylko i wyłącznie jeżeli na paragonie był podany numer NIP, jeżeli zakup będzie realizowany na firmę należy poinformować o tym sprzedawcę, gdyż po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie można później wystawić do niego faktury.

VI. Realizacja zamówień

1. Zamówienia realizowane są w przeciągu 30 dni roboczych, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 17 oraz w soboty w godzinach 8 - 13.

VII. Gwarancja

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu.
2. OMNI EUROPE Sp. z o.o. gwarantuje, że Produkty zakupione przez Użytkownika są wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych.
3. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt OMNI EUROPE Sp. z o.o. w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
4. OMNI EUROPE Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Produktu, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez OMNI EUROPE Sp. z o.o. i Użytkownika.
5. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Transport

1. Sprzedawane przez nasz serwis drzwi mogą być odebrane przez klienta osobiście lub wysłane pod wskazany adres.
2. Drzwi wysyłamy za pośrednictwem firmy TNT lub własnym transportem, klient ma wybór opcji transportowej podczas dokonywania zakupu.
3. Klient może zmienić opcję transportową kontaktując się z działem obsługi klienta, jeżeli kwota transportu ulegnie podwyższeniu musi pokryć ją klient.

IX. Odstąpienie od umowy.

1. Jako iż drzwi zakupione w naszym serwisie nie są towarem prefabrykowanym (ponieważ są one wykonane według specyfikacji klienta) nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

X. Reklamacje

1. Jeżeli zakupisz drzwi w naszym serwisie masz prawo do reklamacji.
2. Reklamację zakupionego produktu należy zgłaszać mailowo na adres drzwi@omnicorp.pl lub pod numerem telefonu +48 14 685 33 31 (wewn. 54). 
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje najpóźniej w przeciągu 14 dni roboczych.

XI. Poufność i Bezpieczeństwo

1. Państwa dane osobowe podane przy rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 133). Wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez upoważnionych pracowników do realizacji zamówień oraz nie są udostępniane innym podmiotom. Każdy klient ma prawo wglądu, poprawienia i usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między OMNI EUROPE Sp. z o.o. , a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
3. Dodatkowe informacje na temat różnych aspektów dostawy można uzyskać przesyłając pytania drogą e-mailową lub dzwoniąc do biura obsługi klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.